Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školská rada > Základní informace

Základní informace

Školská rada je při škole zřízena na základě školského zákona. Je šestičlenná a pro období let 2012 - 2015 pracuje v následujícím složení:

Za člena školské rady byla zvolena z řad oprávněných voličů (zákonní zástupci nezletilých žáků): 
Věra Ježková a Renata Švédová

Za člena školské rady byla zvolena z řad pedagogických pracovníků:
Mgr. Jindřiška Crháková a Ing. Marie Hýblová

Za člena školské rady byl  jmenován za zřizovatele: 

Mgr. Jiří Janík a Bc. Jana Ježková 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydává její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Hlavní úkoly školské rady

Obec Pivín usnesením zastupitelstva obce Pivín ze dne 20. prosince 2005 zřídila s účinností od 1. ledna 2006 podle § 102 odst. 2 písm. b zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 167 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, orgán školy s názvem Školská rada při Základní škole Pivín.

Školská rada při své činnosti postupuje v souladu s ustanovením § 168 tohoto zákona, který jí dává následující kompetence:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a alším orgánům státní správy,
  • podává návrh na odvolání ředitele,(novela č.333/2012)
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

Školská rada se zabývá zejména oblastí vzdělávání. Při své činnosti je povinna dbát zájmu žáků školy, může se vyjádřit i k jiným než k uvedeným okruhům činnosti, ale není oprávněna nahrazovat svým rozhodnutím rozhodnutí vedení školy.