Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Novější 1 3 6 12 17

Distanční výuka od 14. října 2020

Datum konání: 14. 10. 2020 - 1. 11. 2020

Distanční výuka od 14. 10. 2020

Vážení rodiče,

na základě Usnesení vlády ČR č. 408/2020 S., ze dne 12. října 2020 se od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání ve škole. V tomto období bude probíhat distanční výuka.

Žáci jsou povinni se této výuky zúčastnit. Úkoly na toto období si žáci vyzvedli poslední den svého pobytu ve škole. Případné další úkoly budeme posílat emailem, při potížích s internetem a tiskem budou po vzájemné dohodě materiály předány vyučujícími zákonným zástupcům.

Obědy jsou po dobu distanční výuky žákům odhlášeny.

Na dny 26. – 27. 10. 2020 jsou vyhlášeny mimořádné prázdniny, po nich následuje státní svátek a dva dny podzimních prázdnin. Běžná výuka by měla být znovu zahájena v pondělí 2. listopadu 2020.

O všech případných změnách vás budeme informovat.

 

 V Pivíně 13. 10. 2020                                                                      Mgr. Květoslava Žondrová

 


Autor: Mgr. Květoslava Žondrová Publikováno 14. 10. 2020 0:12
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Školní jídelna informuje...

Datum konání: 2. 9. 2020

Provoz školního stravování bude zahájen ve středu 2. září 2020. Většina zájemců již přihlášku ke stravování odevzdala. Pokud jste tak dosud neučinili a máte zájem o oběd již od 2. září, je třeba se telefonicky nahlásit vedoucí stravovny MŠ Pivín (tel. 582 384 299) nejpozději 1. září a odevzdat přihlášku.
PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ.pdf


Autor: Mgr. Květoslava Žondrová Publikováno 26. 8. 2020 23:39
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Školní družina informuje...

Datum konání: 2. 9. 2020

Provoz školní družiny bude zahájen ve středu 2. září 2020. Navštěvovat školní družinu mohou pouze děti, které odevzdají řádně vyplněný zápisní lístek. Pro žáky přihlášené do ranní družiny bude škola otevřena v 7. 00 hodin. Ostatním žákům bude vstup umožněn v 7.40 hodin. Provoz školní družiny je do 15. 50 hodin. Zápisní lístek obdrží žáci 1. září, případně si ho stáhněte níže.
ZÁPISNÍ LÍSTEK DO ŠKOLNÍ DRUŽINY.pdf

 

 


Autor: Mgr. Květoslava Žondrová Publikováno 26. 8. 2020 23:35
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Slavnostní zahájení školního roku 2020 - 2021

Datum konání: 1. 9. 2020

Vážení rodiče a milí žáci, vítáme Vás v novém školním roce, který společně zahájíme v úterý 1. září 2020 v 8 hodin na školním dvoře, při nepříznivém počasí ve školní jídelně. Po úvodní společné části se žáci rozejdou do svých tříd, žáci 1. ročníku se svými rodiči.
Podle posledních pokynů děti nemusí mít roušky, nezapomeňte ale na přezůvky a žáci 1. ročníku také na školní aktovku. Předpokládané ukončení prvního dne je v 9 hodin.
Poté bude následovat krátká informační schůzka s rodiči žáků 1. ročníku.
Těšíme se na Vás. Přejeme Vám příjemně prožité poslední dny prázdnin a úspěšné zahájení nového školního roku 2020/2021.

m_14068353_1099596096744931_4833942848086594422_o.jpg


Autor: Mgr. Květoslava Žondrová Publikováno 26. 8. 2020 23:27
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Ředitelské volno 29. a 30. června 2020

Datum konání: 29. 6. 2020 - 30. 6. 2020

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky základní školy ředitelské volno ve dnech 29. a 30. června 2020.

                                                                                                                        Mgr. Květoslava Žondrová, ředitelka školy


Autor: Mgr. Květoslava Žondrová Publikováno 2. 6. 2020 19:29
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Informace o hodnocení žáků na konci školního roku 2019 - 2020

Datum konání: 2. 6. 2020

 

Informace o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáků

za druhé pololetí školního roku 2019/2020

 

Vážení rodiče,

hodnocení žáků na konci školního roku 2019/20 bude probíhat podle platné vyhlášky MŠMT č.  211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Ve všech vyučovacích předmětech budou žáci naší školy hodnoceni známkou.

1)  Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že výuka probíhala nestandardním způsobem a nebylo možné zcela naplnit školní vzdělávací program pro tento školní rok.

2)    Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

a)   podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků ve škole nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020)

b)  podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky (zohledňovat se bude zejména snaha žáků o pravidelnou práci při vzdělávání na dálku, odevzdávání úkolů a výstupů v daných termínech, samostatná práce žáků, četba související se zadanými úkoly, případně další podklady)

c) podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu školy)

d)     podpůrně podklady z hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 1. pololetí školního roku 2019/2020

3)  Hodnocení vzdělávání za období od 11. března 2020 do konce druhého pololetí nesmí být jediným důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 stupněm „nedostatečný“.

4)  Nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020 do konce druhého pololetí, není sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu „nehodnocen“.

5)  Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

6) Vysvědčení bude vydáno žákům v pátek 26. června 2020. O konkrétní formě předání vás budeme včas informovat.

 

Děkuji Vám za dosavadní spolupráci při distančním vzdělávání a přeji Vám pevné zdraví a úspěšné ukončení školního roku.

 

 

                                                                      

V Pivíně 2. 6. 2020                                                                                     Mgr. Květoslava Žondrová, ředitelka školy

 

 

 

priloha_777973463_1_Vyhláška hodnocení.pdf

 


Autor: Mgr. Květoslava Žondrová Publikováno 2. 6. 2020 19:26
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Znovuotevření školy od 25. května 2020

Datum konání: 10. 5. 2020

Vážení rodiče,

na základě harmonogramu vlády o uvolňování opatření ve školách se od 25. května 2020 umožňuje otevření škol a osobní přítomnost žáků 1. stupně na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin po maximálně 15 žácích (tzv. prezenční výuka). V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, a stejně tak i žáků a jejich rodinných příslušníků, bude i nadále umožněna tzv. distanční výuka (domácí). Osobní přítomnost žáků ve škole není povinná, po zvážení všech okolností se rozhodnou o přítomnosti žáka ve škole jeho zákonní zástupci.
Více informací najdete v sekci Dokumenty - Pro rodiče nebo ve svém emailu.


Autor: Mgr. Květoslava Žondrová Publikováno 10. 5. 2020 16:15
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Veselé velikonoce

Datum konání: 11. 4. 2020

na www.jpg


Autor: Mgr. Květoslava Žondrová Publikováno 11. 4. 2020 20:16
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Zápis do. 1. ročníku

Datum konání: 27. 3. 2020

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY ZŠ PIVÍN PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče, 

termín zápisu k povinné školní docházce byl stanoven na naší škole 2. dubna 2020.  S ohledem na vyhlášení nouzového stavu a opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy bude zápis organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole, proběhne pouze formální část zápisu.

Na základě doporučení MŠMT bude škola upřednostňovat podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce, a to datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem (nelze prostý e-mail), doporučeně poštou nebo vhozením do schránky na dveřích školy.

Podání žádosti o přijetí/odklad k základnímu vzdělávání je možné učinit v termínu od 2. – 10. dubna 2020:

 1.    zasláním do datové schránky

Identifikátor datové schránky: yutmq53

2.      e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

Emailová adresa školy: zspivin@posta.pvskoly.cz 

3.      doporučeně poštou

Korespondenční adresa školy: 

ZŠ Pivín, okres Prostějov, příspěvková organizace

798 24 Pivín 170

 4.      vhozením v řádně zalepené obálce do poštovní schránky na dveřích školy

Všechny potřebné formuláře jste již obdrželi prostřednictvím Mateřské školy Pivín. Navíc přiložíte kopii rodného listu dítěte, která bude po kontrole údajů skartována.

Osobní podání bez přítomnosti dítěte bude umožněno ve čtvrtek 2. 4. 2020 v době od 8.00 – 9. 00 hodin za dodržení příslušných hygienických doporučení. V tomto případě rodný list a občanský průkaz pouze předkládáte.

Rozhodnutí o přijetí/odkladu vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení. Bude doručeno poštou.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s učitelkami, vzdělávacím programem a s prostředím školy.

Přeji Vám v těchto dnech co nejvíce zdraví, pohody, trpělivosti a dobré nálady.

                                                                                                                                                                  Mgr. Květoslava Žondrová, ředitelka školy

priloha_764356118_1_Opatření ministra školství_podpis.pdfAutor: Mgr. Květoslava Žondrová Publikováno 27. 3. 2020 11:57
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Mimořádné opatření

Datum konání: 11. 3. 2020

Vážení zákonní zástupci,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020 budou uzavřeny všechny základní a střední školy. Zakazuje se osobní přítomnost žáků ve výuce.
Od středy 11. 3. 2020 se v ZŠ Pivín ruší:
- výuka v ZŠ
- provoz školní družiny
- provoz školní jídelny (obědy budou hromadně odhlášeny)
Uvedená opatření jsou přijata až do odvolání. O opětovném zahájení výuky  budou žáci a jejich rodiče informováni:
- v hromadných sdělovacích prostředcích
- na webu školy
- prostřednictvím SMS

Zadávání učiva a domácí samostatné práce bude na webu školy (v případě delšího trvání uzavření školy).
Žádáme žáky a rodiče, aby průběžně sledovali informace na webu školy.

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních,_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020.pdf

Ošetřovné při péči o dítě
Zákonní zástupci mohou čerpat ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení. O tom, že je škola uzavřena, potvrdí na žádost rodičů na předepsaném tiskopise škola. Zaměstnanec tímto tiskopisem (dle § 109 odst. 5 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.) uplatňuje nárok na výplatu ošetřovného. Žádost o ošetřovné podávají rodiče u svého zaměstnavatele, který žádost po doplnění údajů předá spolu s podklady pro výplatu dávky příslušné OSSZ.
Vyplněný tiskopis Vám bude potvrzen v ředitelně školy. Mimořádné úřední hodiny budou pondělí, středa, pátek v čase 7:30 – 9:30, popř. využijte telefonický kontakt 582 384 230 nebo 776 632 827.
Formulář Žádost o ošetřovné.pdf

 


Autor: Mgr. Květoslava Žondrová Publikováno 10. 3. 2020 12:02
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Novější 1 3 6 12 17