Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > Ekoškola

Ekoškola

CO JE EKOŠKOLA?

Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program  v rámci kterého  žáci:

 • zakládají celoškolní pracovní tým

 • poznávají a učí se o environmentálních tématech

 • usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního  prostředí  školy a jejího okolí

 • vytvářejí vlastní Ekokodex

 • analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech, navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit

KDO JE V PROJEKTU ZAPOJEN?

 • Program je určen pro celou školu, vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity

JAK PROBÍHÁ PROJEKT?

Postup práce je určen 7 kroky, které školu a její Ekotým provedou programem a zaručí naplnění kriterií pro získání mezinárodního ocenění.

 • Založení pracovního týmu
 • Analýza ekologického stavu školy
 • Plán činností (vyplývá z analýzy)
 • Monitoring a vyhodnocování
 • EVVO - Environmentální výchova a osvěta ve výuce
 • Informování a spolupráce (uvnitř školy, spolupráce s obcí)
 • Ekokodex

Program Ekoškola neprobíhá pouze v České Republice, ale také v dalších 55 zemích světa a celosvětově se ho účastní přes 44.500 škol. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education).

JAKÁ JSOU TÉMATA EKOŠKOLY?

ZÁKLADNÍ TÉMATA

Energie - žáci zjišťují spotřebu tepelné i elektrické energie ve škole, vytváří cedulky k vypínačům, učí se správně větrat a "tlačí" školu k nákupu energeticky úsporných spotřebičů.

Odpady - v tématu odpady žáci zjišťují, jak se na škole třídí, pořádají osvětové kampaně a často vytváří a vyvěšují grafické průvodce ke košům na tříděný odpad ve škole.

Prostředí školy - zlepšování vnitřního i vnějšího prostředí školy provádí žáci různými způsoby. Jedním z nich je například výzdoba školních chodeb vlastními návrhy, zvýšení počtu kytek ve škole, vytváření odpočinkových místností a venkovních učeben včetně pocitových chodníků atd.

Voda - v tématu voda žáci vytváří cedulky upozorňující na šetření vodou z kohoutků či správné splachování na toaletách. Sledují, jaké čisticí prostředky se využívají v rámci školy a hledají řešení, jak to zlepšit.

ROZŠÍŘENÁ TÉMATA

Doprava

Šetrný spotřebitel

Klimatické změny

Biodiverzita

CO JE CÍLEM PROGRAMU?

Žáci snižují ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšují prostředí ve škole i jejím okolí.

Sensitivita

Žáci mají pozitivní vztah k prostředí školy a jejímu okolí a chtějí je měnit, aby bylo příjemné a ekologické.

Zákonitosti

Žáci porozumí  tomu, jak jejich činnost ve škole (např. zacházení s vodou, energií, odpady) ovlivňuje přirozené procesy v životním prostředí.

Problémy a konflikty

Žáci identifikují environmentální problémy v oblastech energie, vody, odpadů, prostředí školy, dopravy a spotřebitelství, které se projevují ve škole a jejím okolí.  Analyzují příčiny, důsledky těchto problémů a konflikty vznikající při řešení.

Žáci jsou přesvědčeni o tom, že má smysl tyto problémy řešit, že je mohou ovlivnit a, že se mohou do jejich řešení zapojit.

Výzkumné dovednosti

Žáci zkoumají efektivitu navrhovaných a realizovaných opatření k ekologizaci provozu školy.

Akční strategie

Žáci  analyzují stav školy ve stanovených oblastech, plánují zlepšení současného stavu, navrhují opatření, která realizují, monitorují a vyhodnocují jejich fungování a dopad. Svým každodenním chováním přispívají k naplňování těchto opatření.

Žáci informují o výsledcích této práce celou školu a šíří informace navenek (do obce apod.). Prezentací svých úspěchů motivují a inspirují ostatní (rodiče, veřejnost).

Kooperativní dovednosti

Žáci partnersky spolupracují v týmu s ostatními žáky a dospělými ve škole a v obci.